آزمون ورودي تحصيلات تکميلي

نتايج معرفي شدگان چند برابر ظرفيت آزمون ورودي تحصيلات تکميلي سال 94

بدين وسيله از داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به عنوان معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي داراي شرايط خاص و يا بورسيه در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته) سال 1394 درج گرديده, دعوت مي نمايد با توجه به...

spacer