Archives

درد و دل های محمد علی سجادی در روزهای کرونایی

  درد و دل های محمد علی سجادی در روزهای کرونایی محمدعلی سجادی که در روزهای قرنطینه فعال بوده و آثاری از رمان گرفته تا نقاشی را خلق کرده است، می‌گوید: اوضاع امروز حوزه فرهنگ به گونه‌ای است که اگر پشتوانه‌ای نداشنه باشی باید در انزوا بمانی و انگار...

spacer